LV. 10
GP 17

露兒攻略

樓主 yic yic
[b] 露兒.馬多里卡尼[/b]


「從另一個角度了解主線故事」

┌───────────────────────────────────┐
完美結局條件:               │
│1.戀愛800以上             │
│2.餐館「他卡利」經營中            │
│3.完成事件(16)(17)(18)(19)       │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
特別事件備忘:               │
│★露兒的劇情有部分是比較長的,例如迪魯參與他卡利火災的情況,至於「是跟│
│ 蹤狂嗎?」則分為兩個部份,必須連續兩日外出才能完成。另外,在家傳之香│
│ 事件中,選擇「窺看鎖匙孔」的話,將大幅增加疲勞。     │
│★完美結局牽涉的事件不多,而且主要集中於情人節之後,所以純粹交代故事或│
│ 加深關係的情節佔了相當大的比重。侵入奧里加諾府邸時的選項亦是結局條件│
│ ,那段時間外出時要特別注意。          │
└───────────────────────────────────┘


事件表:
┌───────────────────────────────────┐
1.他卡利是前輩的店舖             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/4~10/5(星期六除外)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到他卡利即可            │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
2.通知參加瑪桃的生日會             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/8~9/20(星期五除外)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到宿舍的走廊 選「是這樣的話我就參加吧」     │
├───────────────────────────────────┤
│效果:事件(3)的出現條件 茜琉璃的友情+1       │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
3.恭喜瑪桃               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/21              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件(2)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現 之後任何選擇都可以         │
├───────────────────────────────────┤
│效果:友情+5              │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
4.今天是秋收祭              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/23              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:約會選露兒 再選「最少要減少一半吧」       │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
5.是跟蹤狂嗎?(前篇)             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/23~10/12(星期六除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到中央大道             │
│先選「跟她講話」再選「我有空」最後選「男人要忍耐」     │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+15 友情+15           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
6.是跟蹤狂嗎?(後篇)             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:完成(5)後的第2天           │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件(5)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到中央大道 先選「跟她講話」 再選「今日也幫忙」   │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
7.他卡利火燒眼眉              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:10/21~3/1            │
├───────────────────────────────────┤
│條件:露兒友情和廚力在75之上          │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現 先選「還是很在意」 再選「我去吧」     │
│再選「瞬間將前輩推倒」之後選「這個時候要用魔法」      │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 得到CG           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
8.家傳之香               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:11/1~11/14(星期六除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件(6) 未認識娜美西亞的哥哥       │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到走廊 選「離開那兒」          │
├───────────────────────────────────┤
│效果:引發事件(9)             │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
9.在家傳之香之後              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:11/18~11/30(星期六除外)       │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件(8)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到走廊              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:無                │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
10.恭喜我自己!              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:11/30              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:露兒好感大於200並高於其他女主角        │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 友情+5           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
11.雪誕節的預定是?             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:12/9~12/21(15日除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成(7) 從其他女主角口中得知雪誕節但沒有約人    │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到中央大道 選「別說笑了!」 再選「和露兒前輩一起去」  │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25              │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
12.身邊調查?              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:12/16~12/24(星期六除外)       │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到宿舍的食堂            │
├───────────────────────────────────┤
│效果:無                │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
13.雪誕節               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:12/25              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:事件(11)完成            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現 第一個選什麼也可 第二個選「既然來到了,就跳舞吧?」 │
│第三個選「應該沒有問題吧!」或「實際上任何人也可以吧!」    │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 友情+5 得到CG(好感在240以上 戀愛再+5) │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
14.很快就到情人節              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:2/1~2/13(星期六除外)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:綜合B在340之上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到宿舍 選「你要這樣想我也沒關係」       │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5 (如戀愛在340之上 合計戀愛+10)  │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
15.是情人節啊!?             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:2/14              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:戀愛高於365和其他女主角          │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現 選「我當然知道了」         │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25              │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
16.洞穴事件               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/2               │
├───────────────────────────────────┤
│條件:友情10以上             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:選露兒為同伴 再連贏4次          │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 追加奧里加諾府邸為外出地       │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
17.奧里加諾府邸入侵             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/3~3/15(星期六除外)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成(16)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到奧里加諾府邸 選「追趕上去」        │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 得到CG           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
18.白色情人節              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/14              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:戀愛350之上 資金大於10000        │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現 選露兒為對象           │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+50 資金減少10000         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
19.是爸爸嗎?              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/17~3/29(星期六除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成(18)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到中央大道即可            │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
20.應該…不是敵人來的吧?            │
├───────────────────────────────────┤
│時間:5/19~5/31(星期六除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成(18)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到校務處即可            │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
21.前輩還有一個              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:6/22              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成(19) 他卡利營業中          │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+10 友情+10           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
22.傀儡之香               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:8/3~8/7             │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成17、19             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動出現 選「由我來代替」          │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 得到CG (之後有幾天會不能行動)     │
└───────────────────────────────────┘
板務人員:歡迎申請板主

精華區有 697 筆文章
目前無人維護,申請組長


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】