LV. 20
GP 1

【情報】見習騎士團好感選擇題 (戴伊、艾樂莉絲)

樓主 豆子 kenny108
補另外兩位的週期表  戴伊跟艾樂莉絲

戴伊的循環表

任務
訓練
遊戲
食物
時尚
戀愛
1
×
×2


×
×

3
×
×4


×
×

5×
×
6
×
×7
×
×8×
×
9
×
×10×
×
11
×
×12×
×
13×
×
14


×
×

15×
×
16


×
×

17
×
×18
×
×19
×
×20×
×
21
×
×22
×
×23
×
×24
×
×25


×
×

26
×
×27
×
×28
×
×29×
×
30

×
×


31
×
×32
×
×33×
×
34×
×
35
×
×36


×
×

37×
×
38
×
×39


×
×

40×
×
41
×
×42


×
×

43
×
×44


×
×

45

×
×


46


×
×

47×
×
48


×
×

49×
×
50
×
×51
×
×52


×
×

53


×
×

54
×
×55
×
×56

×
×


57×
×
58×
×
59×
×
60×
×
61
×
×62×
×
63
×
×64×
×
65×
×
66
×
×67×
×
68
×
×69×
×
70
×
×71×
×
72

×
×


73
×
×74×
×
75×
×
76×
×
77

×
×


78
×
×79
×
×80×
×
81

×
×


82


×
×

83×
×
84
×
×85
×
×86

×
×


87
×
×88
×
×89


×
×

90×
×
91


×
×

92
×
×93×
×
94


×
×

95×
×
96
×
×97


×
×

98 X . X O
99 . X . X . O
重置輪迴規則
97(O)→98(扣好感or不變)→回到1
97(O)→98(O)→99(扣好感or不變)→回到2
97(O)→98(O)→99(O)→回到3

戴伊的特殊對話條件
條件
任務
訓練
遊戲
食物
時尚
戀愛
+6好感選項
lv2 3/150×
×
都可選
lv2 51/150

都可選
lv2 120/150


×
×

都可選
lv3 17/100


lv3 51/100×
×

lv3 81/100

都可選
lv4 30/200

×
×lv4 90/200


lv4 160/200
×
×


艾樂莉絲的循環表

任務
訓練
遊戲
食物
時尚
戀愛
1×

2×

3×

4
×
5
×
6
×

×


7
×
8×

9

×
×


10

×11

×12
×


×

13
×
14


×


15

×

×

16
××
17

×18

×

×

19

×20

×21
×
×22


×

×
23
×


×

24×
×
25
×

×


26
×
27
×
28
××
29

×
×


30

×31


×


32


×


33×

34
×
35
××
36
×
×37

×


×
38

×39
×
40


×


41


×


42

×43


×


44
×
45


×


46
×
47
×
×48

×
×


49

×50


×

×
51×

52


×


53

×54


×


55
×

×


56


×
×

57
×
58×
×
59
×
60

×

×

61
×
62
×
×63
×


×

64
×

×


65


×
×

66


×


67×

68
×
69×

70


×


71

×


×
72
×


×

73
×
74×

75
××
76
×
77
×
78
×
79
×
80×

81×

82
×

×


83
×
×84
×
85

×86
×
×87
××
88
×
89
×
90
×
91
×
92
×
93
×

×


94
×
95×
×
96


×
×

97

×98 . X O
99 X . O
重置輪迴規則
97(O)→98(扣好感or不變)→回到1
97(O)→98(O)→99(扣好感or不變)→回到2
97(O)→98(O)→99(O)→回到3

艾樂莉絲的特殊對話條件
條件
任務
訓練
遊戲
食物
時尚
戀愛
+6好感度選項
lv1 3/70

×

×

NO2/都可選
lv1 20/70
×
×都可選
lv1 50/70


×
×


lv2 10/150

×
lv2  50/150

×
lv2  120/150

×
lv3 20/100  O
×


lv3 40/100

×最右
lv3 80/100
×

lv4 6/50
×

×lv4. 20/50 × 最右邊
板務人員: