LV. 11
GP 4

苦無任務

樓主 小李 qwqw25888
※ 引述《psp1026 (泡泡: P)》之銘言:
大大你好
抱歉我打錯了我有修改過,是苦無圖案的任務
培因1 培因2 培因3 小南 自來也 劇情模式 葉暗部襲擊之章 第四幕
          →    特典→↓        →任務→特典             任務→戰術
        ↑                 ↓       ↑               ↓               ↑
1話→2話→任務→3話→4話→任務→5話→6話→7話→8話→9話→
         ↓       ↓                          ↓               ↓
        忍術   任務→戰術           忍術            任務→任務→特典


                                                 後續
      →任務→任務→苦無任務(小南)→忍術
      ↑
最終話→苦無任務(培因3)→苦無任務(培因2)→苦無任務(培因1)→忍術
      ↓
      →任務→任務→苦無任務(自來也)→忍術

憑依兜 跟學園鳴人.佐助 宇智波戴人 少年卡卡西 第四代火影
劇情模式兩重之邂逅之章 第3幕

          →忍術↓          ↑ →任務→任務→苦無任務(憑依兜)→特典
          ↑        ↓          ↑
1話→任務→2話→最終話→任務→苦無任務(學園佐助)→苦無任務(學園鳴人)→特典x2
          ↓          ↑         ↓
          →戰術→          ↓→苦無任務(少年卡卡西)→苦無任務(宇智波代人)→苦無任務(第四代火影)→特典

這樣說明比較容易懂吧 祝你早日破玩 哈哈!
       
                                                                                                            

板務人員: