LV. 10
GP 17

彩梨攻略

樓主 yic yic
[b] 彩梨.美普[/b]


「你能成為她心目中的哥哥嗎?」

┌───────────────────────────────────┐
完美結局條件:               │
│1.戀愛度800以上             │
│2.餐館「山櫻桃」經營中            │
│3.完成事件(7)(8)(12)(13)(19)(20)    │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
特別事件備忘:               │
│★約會事件「美普家的春天」,必須先後跟荷西和詩卡莉談話才會發生,所以外│
│ 出時要留意出現「?」的地方。另外,愛神餐館開店時請彩梨幫忙,就更容易│
│ 達到大運動會事件「兩人三足」要求的友情度。       │
│★取得結局的方法,不外是參加雪誕舞會,對付廚獸,和送白色情人節禮物。比│
│ 較特別的是去韋爾維鎮的事件,由於雪誕節的選項亦是條件,所以那時也要留│
│ 意,而廚力方面應該沒有問題。          │
└───────────────────────────────────┘


事件表:
┌───────────────────────────────────┐
1.我那懷念的故鄉              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/4~9/14            │
├───────────────────────────────────┤
│條件:第一次到住宅街             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出住宅街 選「到彩梨家看看」         │
├───────────────────────────────────┤
│效果:友情+5              │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
2.落葉的季節               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/14~10/9(僅限二、五、六日)       │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到市街公園             │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5 取得CG         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
3.秋收季                │
├───────────────────────────────────┤
│時間:9/23              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:約彩梨約會 選「從剛才起你就怎麼了?」       │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+10           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
4.大運動會               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:10/12~10/24(18日除外)       │
├───────────────────────────────────┤
│條件:不能和其他女主角談及運動會          │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出住宅街              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
5.二人三足                │
├───────────────────────────────────┤
│時間:10/26              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:彩梨友情60以上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出學院走廊 選「包在哥哥身上」和「一是外面、二就是入面了!」 │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 友情+5 取得CG         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
6.恭喜我自己               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:11/30              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:彩梨好感200以上 並大於其他女主角       │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動發生此事件 選擇「我是昨天生日啊?」      │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 友情+5           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
7.雪誕節的預訂              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:12/10~12/23(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:彩梨好感220以上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到宿舍的玄關大堂,選擇「我們一起去」      │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25              │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
8.雪誕節                │
├───────────────────────────────────┤
│時間:12/25              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件(7)             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動,選擇「機會難得就靜著不動」、「為了不走失就跳舞吧」  │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 友情+5 荷西緣+5 取得CG      │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
9.外出?                │
├───────────────────────────────────┤
│時間:1/11~1/23(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:去住宅街              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5 取得CG         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
10.情人節               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:2/14              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:彩梨的戀愛度365以上 並高於其他女主角      │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動發生,選「不客氣了」          │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 取得CG           │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
11.來打掃                │
├───────────────────────────────────┤
│時間:2/15~2/27(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出自己的房間,選「有不能給女生看的書」      │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+10              │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
12.洞穴事件               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/2               │
├───────────────────────────────────┤
│條件:彩梨友情10以上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:找彩梨當夥伴取得四連勝           │
├───────────────────────────────────┤
│效果:彩梨戀愛+25 詩卡莉友情+10        │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
13.白色情人節              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/14              │
├───────────────────────────────────┤
│條件:資金10000以上,彩梨好感350以上       │
├───────────────────────────────────┤
│內容:選她為送禮對象             │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+50 資金減少10000         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
14.想去賞花               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/15~3/27(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:彩梨好感430以上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出到公園              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
15.可以幫我占卜嗎?             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/18~3/31(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:荷西緣100以上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出鐘樓,選擇「櫻花哪裡開得漂亮?」       │
├───────────────────────────────────┤
│效果:荷西緣+5 達成事件16的條件         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
16.櫻花盛開的地方             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/21~4/2(27日除外)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件15             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:到市街找詩卡莉談話            │
├───────────────────────────────────┤
│效果:詩卡莉友情+5 達成事件17的條件        │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
17.美普家的春天              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/24~4/7(只限星期日)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件16             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:約彩梨約會,選「可以呀」、「和服很適合你」      │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+20 友情+5 取得CG         │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
18.14日什麼日子             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:3/30~4/12(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:詩卡莉友情470以上,彩梨友情150以上        │
├───────────────────────────────────┤
│內容:外出中央大道,選擇「不準備也無所謂」       │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
19.查比爾的委託              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:4/15~4/28            │
├───────────────────────────────────┤
│條件:迪魯廚力500以上            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:去學院走廊              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:引發事件20             │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
20.出差回來               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:5/4               │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件19,事件8選對選擇,事件12、13都選擇彩梨   │
├───────────────────────────────────┤
│內容:自動發生 直到5/11才結束         │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+25 取得CG           │
└───────────────────────────────────┘
│查比爾的委託到底是怎麼一回事?          │
│迪魯廚力高的話,四月中在學院走廊遇見查比爾,他會指派任務,就是到很遠的│
│韋爾維鎮當一天實習教師,來回要花整個星期。出差期間店舖照常營運,回來後│
│有50000G的獎勵。這事件除了缺錢時有用外,就是引發關於彩梨結局的劇│
│情了。                │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
21.這不是哥哥嗎?             │
├───────────────────────────────────┤
│時間:5/12~5/25(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:完成事件20             │
├───────────────────────────────────┤
│內容:去住宅街              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
22.這種地方也打掃              │
├───────────────────────────────────┤
│時間:6/21~7/3(星期四除外)         │
├───────────────────────────────────┤
│條件:在事件13選擇彩梨            │
├───────────────────────────────────┤
│內容:去公園               │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5            │
└───────────────────────────────────┘

┌───────────────────────────────────┐
23.離家出走               │
├───────────────────────────────────┤
│時間:8/16~8/27(星期四除外)        │
├───────────────────────────────────┤
│條件:無                │
├───────────────────────────────────┤
│內容:去玄關大堂              │
├───────────────────────────────────┤
│效果:戀愛+5 友情+5 取得CG         │
└───────────────────────────────────┘
板務人員:歡迎申請板主

精華區有 697 筆文章
目前無人維護,申請組長


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】