LV. 19
GP 653

【情報】KRO-伊甸園商場更新

樓主 ξ夢想〒終焉〥 a2731219
GP15 BP-
以下直接以內文簡略翻譯非完全正確,如有錯誤麻煩糾正。

如需更詳細的內容,可另尋專業人士。

-------------------------------------------------------------------------------

KRO於2014-03-12新增伊甸園巴拉商場


於2019-10-16更新伊甸園巴拉商場
KRO玩家的巴拉商場參觀影片
作者:유랑별Wandering star

未更新前的商場販售內容物不知道,只取最新的

因尚未有完整資訊,固只取已得知的項目,伊甸園巴拉商場每週會更新道具數量,部分道具詳細數量待參考

因部分道具顯示圖案不同,主要以TWRO的圖案顯示為主

以下不保證TWRO會完全更近,僅供參考

幻影裝備系列 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

幻影大巫師之杖

100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影生存魔杖
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影波爾多之杖
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影太久連
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影妖怪的槍
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影聖劍 渾沌
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影密銀長錘
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影鐮戟
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影刺殺拳刃
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影骸靈拳刃
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影貝利斯塔強弩
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影獵人之弓
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影短口創-DD
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影屠殺格林機槍
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影黃金勒克斯手槍
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影風魔飛鏢之暴雪
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影風魔翼飛鏢
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影血腥戰斧
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影連擊的套甲
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影高爾夫球桿
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影預言錄
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影智慧石碑
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影月靈短劍
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影反擊短劍
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影華麗短劍
  
100
  
100,000,000  Zeny
  

幻影護士帽
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影蘋果頭飾
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影無邊帽
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影花朵頭飾
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影熱血髮圈
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影皎潔長袍
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影披肩
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影伯爵斗篷
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影生存斗篷
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影大天使之盾
  
100
  
80,000,000  Zeny
  

幻影長靴
  
100
  
30,000,000  Zeny
  

幻影戰士長靴
  
100
  
80,000,000  Zeny
  

幻影骷髏戒指
  
100
  
50,000,000  Zeny
  

幻影力量戒指
  
100
  
50,000,000  Zeny
  
※、幻影哥夫內&幻影摩菲斯系列裝備未販售

服飾系列 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

(服飾)隱形面具
  
100
  
50,000,000  Zeny
  

(服飾)隱形眼鏡
  
100
  
50,000,000  Zeny
  

(服飾)隱形披風
  
100
  
50,000,000  Zeny
  

(服飾)隱形帽
  
100
  
50,000,000  Zeny
  

高級美髮券
  
100
  
6,000,000  Zeny
  

高級美髮券Ⅱ
  
100
  
4,000,000  Zeny
  

消耗品系列 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

毒藥瓶
  
10000
  
150,000  Zeny
  

移速變化藥水
  
10000
  
50,000  Zeny
  

藍色藥水
  
10000
  
10,000  Zeny
  

城戰白色藥水
  
10000
  
100,000  Zeny
  

城戰紫色藥水
  
10000
  
30,000  Zeny
  

城戰藍色藥水
  
10000
  
50,000  Zeny
  

真神聖生命水
  
100
  
700,000  Zeny
  

真小型生命水
  
100
  
900,000  Zeny
  

真中型生命水
  
100
  
1,100,000  Zeny
  

真萬能年糕
  
100
  
600,000  Zeny
  

真ASPD強化藥水
  
100
  
600,000  Zeny
  

真紅色狂暴藥水
  
100
  
600,000  Zeny
  

真魔幻香水
  
100
  
600,000  Zeny
  

真極限藥水
  
100
  
600,000  Zeny
  

強化石箱子系列 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

強化石箱子
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子2
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子3
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子4
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子5
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子6
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子7
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子8
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子9
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

強化石箱子10
  
  

綿綿島風味罐頭*30000
  

影子相關系列 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

影之箱子
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子轉換箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

精靈合成箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

服飾附魔石合成箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子手套箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子衣服箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子神盾箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子靴子箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子墜子箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

影子耳環箱
  
  

綿綿島風味罐頭*10000
  

穆拉村消耗品 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

草精水果茶
  
10000
  
5,000  Zeny
  

穆拉高山茶
  
10000
  
5,000  Zeny
  

穆拉柑橘
  
10000
  
50,000  Zeny
  

穆拉水果
  
10000
  
20,000  Zeny
  

礦石 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

  
10000
  
2,000  Zeny
  

煤礦
  
10000
  
2,000  Zeny
  

鐵礦石
  
10000
  
3,000  Zeny
  

鋼鐵
  
10000
  
3,000  Zeny
  

影子神秘原石
  
100
  
200,000  Zeny
  

鍺金原石
  
100
  
800,000  Zeny
  

礦石2 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

神之金屬
  
10000
  
80,000  Zeny
  

  
10000
  
80,000  Zeny
  

黃金鐵砧
  
10000
  
350,000  Zeny
  

華麗金屬鐵砧
  
10000
  
700,000  Zeny
  

鐵匠的祝福
  
100
  
50,000,000  Zeny
  

火靈礦石
  
10000
  
10,000  Zeny
  

水靈礦石
  
10000
  
10,000  Zeny
  

風靈礦石
  
10000
  
10,000  Zeny
  

地靈礦石
  
10000
  
10,000  Zeny
  

艾音貝赫礦山洞穴3樓礦石交換 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

銀之鐳
  
  

紫之鐳*3
  

銀之鐳
  
  

黃之鐳*3
  

銀之鐳
  
  

綠之鐳*3
  

銀之鐳
  
  

紅之鐳*3
  

紫之鐳
  
  

銀之鐳*3
  

紫之鐳
  
  

黃之鐳*3
  

紫之鐳
  
  

綠之鐳*3
  

紫之鐳
  
  

紅之鐳*3
  

黃之鐳
  
  

銀之鐳*3
  

黃之鐳
  
  

紫之鐳*3
  

黃之鐳
  
  

綠之鐳*3
  

黃之鐳
  
  

紅之鐳*3
  

綠之鐳
  
  

銀之鐳*3
  

綠之鐳
  
  

紫之鐳*3
  

綠之鐳
  
  

黃之鐳*3
  

綠之鐳
  
  

紅之鐳*3
  

紅之鐳
  
  

銀之鐳*3
  

紅之鐳
  
  

紫之鐳*3
  

紅之鐳
  
  

黃之鐳*3
  

紅之鐳
  
  

綠之鐳*3
  

特殊寶石 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

黃金
  
10000
  
250,000  Zeny
  

橄欖石
  
10000
  
50,000  Zeny
  

金雲母
  
10000
  
50,000  Zeny
  

瑪瑙
  
10000
  
50,000  Zeny
  

白雲母
  
10000
  
50,000  Zeny
  

玫瑰石英
  
10000
  
50,000  Zeny
  

綠松石
  
10000
  
50,000  Zeny
  

黃水晶
  
10000
  
50,000  Zeny
  

輝石
  
10000
  
50,000  Zeny
  

黑雲母
  
10000
  
50,000  Zeny
  

部分消耗成品 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

帝特立米藥水
  
10000
  
20,000  Zeny
  

卡勒波迪藥水
  
10000
  
20,000  Zeny
  

酒精
  
10000
  
30,000  Zeny
  

鹽酸瓶
  
10000
  
20,000  Zeny
  

火煙瓶
  
10000
  
20,000  Zeny
  

配藥消耗品 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

魔女之星沙
  
10000
  
5,000  Zeny
  

植物梗
  
10000
  
1,000  Zeny
  

透明之布
  
10000
  
1,000  Zeny
  

毒魔菇芽孢
  
10000
  
1,000  Zeny
  

不死心臟
  
10000
  
4,000  Zeny
  

星星的角
  
10000
  
10,000  Zeny
  

星星的粉末
  
10000
  
30,000  Zeny
  

山淵湖水4樓寶珠交換 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

綠龍之珠
  
  

藍龍之珠*3
  

綠龍之珠
  
  

紅龍之珠*3
  

綠龍之珠
  
  

黃龍之珠*3
  

綠龍之珠
  
  

紫龍之珠*3
  

綠龍之珠
  
  

銀龍之珠*3
  

藍龍之珠
  
  

綠龍之珠*3
  

藍龍之珠
  
  

紅龍之珠*3
  

藍龍之珠
  
  

黃龍之珠*3
  

藍龍之珠
  
  

紫龍之珠*3
  

藍龍之珠
  
  

銀龍之珠*3
  

紅龍之珠
  
  

綠龍之珠*3
  

紅龍之珠
  
  

藍龍之珠*3
  

紅龍之珠
  
  

黃龍之珠*3
  

紅龍之珠
  
  

紫龍之珠*3
  

紅龍之珠
  
  

銀龍之珠*3
  

黃龍之珠
  
  

綠龍之珠*3
  

黃龍之珠
  
  

藍龍之珠*3
  

黃龍之珠
  
  

紅龍之珠*3
  

黃龍之珠
  
  

紫龍之珠*3
  

黃龍之珠
  
  

銀龍之珠*3
  

紫龍之珠
  
  

綠龍之珠*3
  

紫龍之珠
  
  

藍龍之珠*3
  

紫龍之珠
  
  

紅龍之珠*3
  

紫龍之珠
  
  

黃龍之珠*3
  

紫龍之珠
  
  

銀龍之珠*3
  

銀龍之珠
  
  

綠龍之珠*3
  

銀龍之珠
  
  

藍龍之珠*3
  

銀龍之珠
  
  

紅龍之珠*3
  

銀龍之珠
  
  

黃龍之珠*3
  

銀龍之珠
  
  

紫龍之珠*3
  

相關料理 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

5等料理書
  
10000
  
50,000  Zeny
  

6等料理書
  
10000
  
80,000  Zeny
  

7等料理書
  
10000
  
120,000  Zeny
  

8等料理書
  
10000
  
160,000  Zeny
  

5等拼裝料理
  
100
  
50,000  Zeny
  

6等拼裝料理
  
100
  
80,000  Zeny
  

7等拼裝料理
  
100
  
120,000  Zeny
  

8等拼裝料理
  
100
  
160,000  Zeny
  

魔力礦石&技能卷軸
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

黃色魔力礦石
  
10000
  
4,500  Zeny
  

紅色魔力礦石
  
10000
  
4,500  Zeny
  

隕石術10級卷軸
  
10000
  
100,000  Zeny
  

暴風雪10級卷軸
  
10000
  
100,000  Zeny
  

怒雷強擊10級卷軸
  
10000
  
100,000  Zeny
  

石化詛咒卷軸
  
100
  
300,000  Zeny
  

碧血隕石卷軸
  
100
  
300,000  Zeny
  

聖槍刺擊卷軸
  
100
  
300,000  Zeny
  

鑽石星塵卷軸
  
100
  
300,000  Zeny
  

部分消耗成品2 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

火抵抗藥
  
10000
  
50,000  Zeny
  

水抵抗藥
  
10000
  
30,000  Zeny
  

地抵抗藥
  
10000
  
30,000  Zeny
  

風抵抗藥
  
10000
  
30,000  Zeny
  

火 肯貝特
  
10000
  
80,000  Zeny
  

水 肯貝特
  
10000
  
80,000  Zeny
  

地 肯貝特
  
10000
  
80,000  Zeny
  

風 肯貝特
  
10000
  
80,000  Zeny
  

邪派功勳證 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

邪派功勳證
  
  

魔怒克銅幣*10
  

邪派功勳證
  
  

史波浪壯麗硬幣*10
  

邪派功勳證
  
  

穆拉村硬幣*10
  

魔怒克銅幣 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

魔怒克銅幣
  
  

邪派功勳證*10
  

魔怒克銅幣
  
  

史波浪壯麗硬幣*10
  

魔怒克銅幣
  
  

穆拉村硬幣*10
  

史波浪壯麗硬幣 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

史波浪壯麗硬幣
  
  

邪派功勳證*10
  

史波浪壯麗硬幣
  
  

魔怒克銅幣*10
  

史波浪壯麗硬幣
  
  

穆拉村硬幣*10
  

穆拉村硬幣 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

穆拉村硬幣
  
  

邪派功勳證*10
  

穆拉村硬幣
  
  

魔怒克銅幣*10
  

穆拉村硬幣
  
  

史波浪壯麗硬幣*10
  

MVP革新秘笈材料 -
道具名稱
  
販售數量
  
購買條件
  

女王羽翼碎片
  
10000
  
300,000  Zeny
  

羅誡塔石頭碎片
  
10000
  
300,000  Zeny
  

紅色黑暗的意志
  
10000
  
300,000  Zeny
  

斷角
  
10000
  
300,000  Zeny
  

獸人英雄之證
  
10000
  
300,000  Zeny
  

獸人將軍徽章
  
10000
  
300,000  Zeny
  

巴哈拉的花
  
10000
  
300,000  Zeny
  

破碎的王冠
  
10000
  
300,000  Zeny
  

惡夢之石
  
10000
  
300,000  Zeny
  

骷髏鎧甲的一角
  
10000
  
300,000  Zeny
  

閃亮的槍錐
  
10000
  
300,000  Zeny
  

俄賽里斯娃娃
  
10000
  
300,000  Zeny
  

卡崙之牙
  
10000
  
300,000  Zeny
  

懷錶
  
10000
  
300,000  Zeny
  

巴風特娃娃
  
10000
  
300,000  Zeny
  

傲慢之像
  
10000
  
300,000  Zeny
  

虎掌
  
10000
  
300,000  Zeny
  

白蛇之淚
  
10000
  
300,000  Zeny
  

寶石原石
  
10000
  
300,000  Zeny
  

小樹枝
  
10000
  
300,000  Zeny
  

太極盤
  
10000
  
300,000  Zeny
  

冰鱗片
  
10000
  
300,000  Zeny
  

血紅鱗片
  
10000
  
300,000  Zeny
  

杜唐卡門面具
  
10000
  
300,000  Zeny
  

破碎的法老王象徵
  
10000
  
300,000  Zeny
  

火龍的麟片
  
10000
  
300,000  Zeny
  

花結情書
  
10000
  
300,000  Zeny
  

盾牌的碎片
  
10000
  
300,000  Zeny
  

神秘咒語集
  
10000
  
100,000  Zeny
  


15
-
未登入的勇者,要加入討論嗎?
板務人員:

10308 筆精華,10/25 更新
一個月內新增 0
歡迎加入共同維護。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】