LV. 30
GP 6k

首篇已刪

樓主 幻夢之心·無念無想 li870714
GP52 BP-
依照技能分類:
本樓是依照龍刻技能進行分類的列表。
依照增傷(屬性&種族)/減傷/回血/冷卻/破盾/延遲/根性/轉珠/無視剋屬等功能做排序。

增傷(屬性)
04-漩之屏息龍紋 05-煉之屏息龍咒 06-森之屏息龍紋
07-耀之屏息龍印 08-影之屏息龍咒 24-漩之狂暴龍印
25-煉之狂暴龍紋 26-森之狂暴龍咒 27-耀之狂暴龍印
28-影之狂暴龍咒 42-漩之威嚇龍符 43-煉之威嚇龍符
44-森之威嚇龍印 45-耀之威嚇龍符 46-影之威嚇龍印
47-攻之原色龍印 48-攻之圖騰龍咒 49-連之衝鋒龍符
50-攻之王暴龍紋 51-連之屏息龍符 52-漩之絕境龍咒
53-煉之絕境龍符
54-森之絕境龍紋 55-耀之鐵壁龍符
56-影之鐵壁龍印
74-煉之魔暴龍印 81-漩之魔障龍刃
101-之原色龍符
113-漩之威嚇龍璃 114-煉之威嚇龍璃
115-森之威嚇龍璃
116-耀之威嚇龍璃 117-影之威嚇龍璃
121-影之狂暴龍紋
128-煉之加冕龍咒 129-森之加冕龍紋
131-漩之破甲龍符
140-影之衝鋒龍紋 146-影之直流龍咒
175-漩之狂暴龍結
177-耀之狂暴龍結 181-漩之越時龍刃
182-煉之越時龍刃 183-森之越時龍刃 191-漩之幻變龍印
193-煉之狂暴龍咒 195-森之幻變龍璃 197-耀之幻變龍紋
199-影之越時龍印 212-漩之重炮龍紋 215-漩之狂暴龍符
218-煉之重炮龍印 221-煉之炮擊龍璃 222-森之狂暴龍紋
224-森之重炮龍咒 228-耀之炮擊龍印 230-耀之重炮龍符
234-影之炮擊龍咒 236-影之重炮龍璃 247-漩之屏息龍丸
248-煉之屏息龍丸 249-森之屏息龍丸 250-耀之屏息龍丸
251-影之屏息龍丸 254-漩之狂暴龍丸 255-煉之狂暴龍丸
256-森之狂暴龍丸 257-耀之狂暴龍丸 258-影之狂暴龍丸

增傷(種族)
09-連之越時龍紋 10-祈之圖騰龍印 11-攻之原色龍咒
12-祈之衝鋒龍紋 14-攻之越時龍咒 36-連之王暴龍符
37-攻之獸暴龍符 38-連之神暴龍符 39-連之龍暴龍符
40-抵之妖暴龍符 41-攻之魔暴龍符 47-攻之原色龍印
48-攻之圖騰龍咒 49-連之衝鋒龍符 50-攻之王暴龍紋
51-連之屏息龍符 71-森之魔暴龍咒 72-虛之獸暴龍符
73-虛之衝鋒龍符 74-煉之魔暴龍印 93-連之魔暴龍紋
102-連之神療龍咒
103-攻之嗜血龍咒 104-耀之嗜血龍紋
105-影之嗜血龍符
106-森之龍療龍印 107-連之龍療龍紋
110-連之直流龍玉
123-攻之魔暴龍璃 134-連之神盾龍紋
135-虛之越時龍璃
138-影之王暴龍紋 140-影之衝鋒龍紋
141-森之魔暴龍璃
142-耀之王暴龍璃 143-虛之妖暴龍符
145-煉之魔暴龍紋
155-攻之屏息龍紋 156-連之神暴龍璃
157-攻之魔暴龍咒
159-連之獸暴龍咒 160-虛之龍暴龍印
164-攻之魔暴龍印 165-森之神暴龍璃 166-攻之越時龍符
167-耀之龍暴龍印 168-連之邃矚龍璃 169-影之鐵壁龍符
170-漩之獸暴龍紋 174-攻之神暴龍結 178-連之魔暴龍結
184-影之王暴龍刃 185-攻之魔暴龍刃 187-連之幻變龍刃
188-連之神暴龍刃 190-漩之王暴龍刃 201-煉之原色龍紋
202-攻之獸暴龍印 203-漩之妖暴龍咒 204-影之龍暴龍紋
205-耀之圖騰龍符 206-森之直流龍印 207-連之妖暴龍咒
208-攻之妖暴龍符 209-抵之越時龍符 211-虛之妖暴龍璃
237-攻之機暴龍結 240-虛之機暴龍紋 241-攻之機暴龍咒
242-連之機暴龍符 243-連之機暴龍璃 244-攻之機暴龍印
245-連之機暴龍結 259-攻之越時龍丸 260-虛之越時龍丸
261-連之王暴龍丸 262-虛之獸暴龍丸 263-攻之龍暴龍丸
264-虛之妖暴龍丸 265-攻之機暴龍丸 266-煉之機暴龍丸
267-森之機暴龍丸 268-漩之魔暴龍紋 269-漩之王暴龍咒
270-漩之神暴龍印 271-漩之妖暴龍符 272-煉之妖暴龍紋
273-煉之龍暴龍咒 274-煉之獸暴龍璃 275-森之獸暴龍紋
276-森之神暴龍紋 277-森之王暴龍印 278-森之妖暴龍符
279-耀之龍暴龍紋 280-耀之獸暴龍咒 281-耀之魔暴龍璃
282-耀之王暴龍符 283-影之妖暴龍紋 284-影之神暴龍咒
285-影之龍暴龍印 286-影之獸暴龍璃

減傷
18-攻之鐵壁龍印 19-攻之炮擊龍印
20-連之鐵壁龍印 21-抵之炮擊龍咒
22-祈之炮擊龍紋 23-連之炮擊龍印
29-祈之鐵壁龍咒 34-連之鐵壁龍紋
55-耀之鐵壁龍符 56-影之鐵壁龍印
81-漩之魔障龍刃 94-連之屏息龍咒
108-虛之魔暴龍符 120-虛之魔暴龍璃
134-連之神盾龍紋
138-影之王暴龍紋
144-攻之屏息龍符
156-連之神暴龍璃
169-影之鐵壁龍符
172-攻之鐵壁龍結
189-虛之鐵壁龍刃
214-漩之幻變龍咒
220-煉之幻變龍符
226-森之鐵壁龍璃
227-耀之鐵壁龍紋
233-影之屏息龍印
285-影之龍暴龍印

回血
04-漩之屏息龍紋 05-煉之屏息龍咒 06-森之屏息龍紋
07-耀之屏息龍印 08-影之屏息龍咒 15-攻之屏息龍印
16-攻之屏息龍咒 24-漩之狂暴龍印 25-煉之狂暴龍紋
26-森之狂暴龍咒 27-耀之狂暴龍印 28-影之狂暴龍咒
30-抵之屏息龍咒 31-攻之屏息龍紋 32-連之屏息龍印
33-祈之屏息龍印 50-攻之王暴龍紋 51-連之屏息龍符
57-攻之狂暴龍符 70-漩之神療龍紋 71-森之魔暴龍咒
72-虛之獸暴龍符
81-漩之魔障龍刃 83-耀之玲瓏龍刃
85-漩之復生龍符
86-煉之復生龍咒 87-森之復生龍印
88-耀之復生龍符
89-影之復生龍紋 90-祈之龍療龍印
91-連之王療龍咒
92-煉之越時龍紋 95-攻之復生龍紋
102-連之神療龍咒
106-森之龍療龍印 107-連之龍療龍紋
111-連之王暴龍玉
119-連之屏息龍璃 121-影之狂暴龍紋
124-森之狂暴龍璃
125-煉之狂暴龍符 126-耀之威嚇龍紋
130-虛之屏息龍印 132-煉之狂暴龍璃 141-森之魔暴龍璃
142-耀之王暴龍璃 144-攻之屏息龍符 148-虛之復生龍符
149-連之越時龍璃 161-煉之王暴龍咒 188-連之神暴龍刃
198-耀之直流龍璃 233-影之屏息龍印 257-耀之狂暴龍丸
269-漩之王暴龍咒 273-煉之龍暴龍咒 280-耀之獸暴龍咒

減少冷卻
09-連之越時龍紋 13-抵之越時龍印 14-攻之越時龍咒
52-漩之絕境龍咒 53-煉之絕境龍符 54-森之絕境龍紋
55-耀之鐵壁龍符 56-影之鐵壁龍印 57-攻之狂暴龍符
64-連之越時龍玉 71-森之魔暴龍咒 72-虛之獸暴龍符
82-祈之妖療龍刃 84-連之越時龍刃 90-祈之龍療龍印
92-煉之越時龍紋 95-攻之復生龍紋 103-攻之嗜血龍咒
104-耀之嗜血龍紋 105-影之嗜血龍符 111-連之王暴龍玉
118-連之玲瓏龍璃
121-影之狂暴龍紋 128-煉之加冕龍咒
129-森之加冕龍紋
131-漩之破甲龍符 135-虛之越時龍璃
141-森之魔暴龍璃
142-耀之王暴龍璃 148-虛之復生龍符
149-連之越時龍璃
152-森之邃矚龍紋 154-影之靈巧龍符
156-連之神暴龍璃
158-虛之妖療龍符 159-連之獸暴龍咒
163-連之越時龍咒
165-森之神暴龍璃 166-攻之越時龍符
167-耀之龍暴龍印
168-連之邃矚龍璃 174-攻之神暴龍結
178-連之魔暴龍結 181-漩之越時龍刃 182-煉之越時龍刃
183-森之越時龍刃 186-耀之直流龍刃 187-連之幻變龍刃
188-連之神暴龍刃 189-虛之鐵壁龍刃 191-漩之幻變龍印
193-煉之狂暴龍咒 194-煉之直流龍咒 195-森之幻變龍璃
197-耀之幻變龍紋 199-影之越時龍印 201-煉之原色龍紋
202-攻之獸暴龍印 205-耀之圖騰龍符 207-連之妖暴龍咒
208-攻之妖暴龍符 209-抵之越時龍符 210-虛之越時龍印
214-漩之幻變龍咒 220-煉之幻變龍符 226-森之鐵壁龍璃
227-耀之鐵壁龍紋 240-虛之機暴龍紋 241-攻之機暴龍咒
242-連之機暴龍符 243-連之機暴龍璃 244-攻之機暴龍印
245-連之機暴龍結 254-漩之狂暴龍丸 255-煉之狂暴龍丸
256-森之狂暴龍丸 257-耀之狂暴龍丸 258-影之狂暴龍丸
259-攻之越時龍丸 260-虛之越時龍丸 261-攻之王暴龍丸
262-虛之獸暴龍丸 263-攻之龍暴龍丸 264-虛之妖暴龍丸
265-攻之機暴龍丸 266-煉之機暴龍丸 268-漩之魔暴龍紋
271-漩之妖暴龍符 273-煉之龍暴龍咒 274-煉之獸暴龍璃
276-森之神暴龍紋 278-森之妖暴龍符 279-耀之龍暴龍紋
282-耀之王暴龍符 283-影之妖暴龍紋 286-影之獸暴龍璃

破盾
10-祈之圖騰龍印 11-攻之原色龍咒 12-祈之衝鋒龍紋
47-攻之原色龍印 48-攻之圖騰龍咒 49-連之衝鋒龍符
73-虛之衝鋒龍符 101-煉之原色龍符 107-連之龍療龍紋
108-虛之魔暴龍符 122-漩之圖騰龍咒 127-耀之圖騰龍璃
136-虛之圖騰龍符 137-攻之狂暴龍咒 139-森之玲瓏龍符
140-影之衝鋒龍紋 145-煉之魔暴龍紋 146-影之直流龍咒
160-虛之龍暴龍印 163-連之越時龍咒 165-森之神暴龍璃
170-漩之獸暴龍紋
175-漩之狂暴龍結 177-耀之狂暴龍結
178-連之魔暴龍結
184-影之王暴龍刃 190-漩之王暴龍刃
192-漩之直流龍符
196-森之直流龍符 201-煉之原色龍紋
204-影之龍暴龍紋
205-耀之圖騰龍符 207-連之妖暴龍咒
208-攻之妖暴龍符
209-抵之越時龍符 241-攻之機暴龍咒
242-連之機暴龍符
243-連之機暴龍璃 264-虛之妖暴龍丸
265-攻之機暴龍丸 270-漩之神暴龍印 275-森之獸暴龍紋
281-耀之魔暴龍璃 284-影之神暴龍咒

延遲
42-漩之威嚇龍符 43-煉之威嚇龍符
44-森之威嚇龍印 45-耀之威嚇龍符
46-影之威嚇龍印 113-漩之威嚇龍璃
114-煉之威嚇龍璃 115-森之威嚇龍璃
116-耀之威嚇龍璃 117-影之威嚇龍璃
123-攻之魔暴龍璃 126-耀之威嚇龍紋
143-虛之妖暴龍符 147-攻之狂暴龍印
155-攻之屏息龍紋 186-耀之直流龍刃
198-耀之直流龍璃
200-影之直流龍符
210-虛之越時龍印
215-漩之狂暴龍符
221-煉之炮擊龍璃 222-森之狂暴龍紋
228-耀之炮擊龍印 234-影之炮擊龍咒
238-連之威嚇龍結 239-連之狂暴龍結
240-虛之機暴龍紋 252-連之屏息龍丸
261-連之王暴龍丸 272-煉之妖暴龍紋
285-影之龍暴龍印

根性
52-漩之絕境龍咒
53-煉之絕境龍符
54-森之絕境龍紋
93-連之魔暴龍紋
109-攻之神暴龍印
136-虛之圖騰龍符
157-攻之魔暴龍咒
164-攻之魔暴龍印
185-攻之魔暴龍刃
194-煉之直流龍咒
203-漩之妖暴龍咒
212-漩之重炮龍紋
218-煉之重炮龍印
224-森之重炮龍咒
230-耀之重炮龍符
236-影之重炮龍璃
244-攻之機暴龍印
260-虛之越時龍丸
276-森之神暴龍紋

轉珠
82-祈之妖療龍刃 96-漩之幻變龍符 97-煉之幻變龍紋
98-森之幻變龍印
99-耀之幻變龍印 100-影之幻變龍印
110-連之直流龍玉
119-連之屏息龍璃
126-耀之威嚇龍紋
133-虛之妖療龍咒
137-攻之狂暴龍咒
139-森之玲瓏龍符
144-攻之屏息龍符
146-影之直流龍咒
150-漩之邃矚龍咒
151-煉之邃矚龍璃 153-耀之靈巧龍印 157-攻之魔暴龍咒
160-虛之龍暴龍印 161-煉之王暴龍咒 163-連之越時龍咒
166-攻之越時龍符 167-耀之龍暴龍印 169-影之鐵壁龍符
175-漩之狂暴龍結 177-耀之狂暴龍結 184-影之王暴龍刃
186-耀之直流龍刃 187-連之幻變龍刃 189-虛之鐵壁龍刃
190-漩之王暴龍刃 191-漩之幻變龍印 192-漩之直流龍符
193-煉之狂暴龍咒 194-煉之直流龍咒 195-森之幻變龍璃
196-森之直流龍符 197-耀之幻變龍紋 198-耀之直流龍璃
199-影之越時龍印 200-影之直流龍符 203-漩之妖暴龍咒
204-影之龍暴龍紋 206-森之直流龍印 210-虛之越時龍印
211-虛之妖暴龍璃 213-漩之屏息龍印 214-漩之幻變龍咒
219-煉之幻變龍咒 220-煉之幻變龍符 225-森之屏息龍符
226-森之鐵壁龍璃 227-耀之鐵壁龍紋 231-耀之屏息龍璃
232-影之屏息龍紋 233-影之屏息龍印 266-煉之機暴龍丸
267-森之機暴龍丸 269-漩之王暴龍咒 274-煉之獸暴龍璃
278-森之妖暴龍符 279-耀之龍暴龍紋 281-耀之魔暴龍璃
284-影之神暴龍咒 286-影之獸暴龍璃

攻擊無視剋屬
24-漩之狂暴龍印 25-煉之狂暴龍紋
26-森之狂暴龍咒 76-森之狂暴龍刃
77-漩之狂暴龍刃 78-耀之狂暴龍刃
79-煉之狂暴龍刃 80-影之狂暴龍刃
91-連之王療龍咒 102-連之神療龍咒
109-攻之神暴龍印 122-漩之圖騰龍咒
124-森之狂暴龍璃 125-煉之狂暴龍符
130-虛之屏息龍印
136-虛之屏息龍符
143-虛之妖暴龍符
147-攻之狂暴龍印
150-漩之邃矚龍咒
151-煉之邃矚龍璃
152-森之邃矚龍紋
162-虛之邃矚龍咒
168-連之邃矚龍璃
185-攻之魔暴龍刃
192-漩之直流龍符
206-森之直流龍印
211-虛之妖暴龍璃
216-漩之嗜血龍璃
217-煉之嗜血龍紋
223-森之嗜血龍印
229-耀之嗜血龍咒 235-影之破甲龍符
245-連之機暴龍結 254-漩之狂暴龍丸
255-煉之狂暴龍丸 256-森之狂暴龍丸
263-攻之龍暴龍丸 268-漩之魔暴龍紋
272-煉之妖暴龍紋 277-森之王暴龍印
52
-
板務人員:

6250 筆精華,12/23 更新
一個月內新增 1
歡迎加入共同維護。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】