LV. 30
GP 6k

首篇已刪

樓主 幻夢之心·無念無想 li870714
GP37 BP-
依照模式分類:
本樓是依照龍刻模式進行分類的列表。
依照龍紋/龍印/龍咒/龍符/龍玉/龍刃/龍璃/龍結/龍丸排序。

連鎖龍紋
01-虛之狂暴龍紋 04-漩之屏息龍紋 06-森之屏息龍紋
09-連之越時龍紋 12-祈之衝鋒龍紋 17-抵之狂暴龍紋
22-祈之炮擊龍紋 25-煉之狂暴龍紋 31-攻之屏息龍紋
34-連之鐵壁龍紋 50-攻之王暴龍紋 54-森之絕境龍紋
68-耀之狂暴龍紋 70-漩之神療龍紋 89-影之復生龍紋
92-煉之越時龍紋 93-連之魔暴龍紋 95-攻之復生龍紋
97-煉之幻變龍紋 104-耀之嗜血龍紋 107-連之龍療龍紋
121-影之狂暴龍紋
126-耀之威嚇龍紋 129-森之加冕龍紋
134-連之神盾龍紋
138-影之王暴龍紋 140-影之衝鋒龍紋
145-煉之魔暴龍紋
152-森之邃矚龍紋 155-攻之屏息龍紋
170-漩之獸暴龍紋
197-耀之幻變龍紋 201-煉之原色龍紋
204-影之龍暴龍紋
212-漩之重炮龍紋 217-煉之嗜血龍紋
222-森之狂暴龍紋
227-耀之鐵壁龍紋 232-影之屏息龍紋
240-虛之機暴龍紋 268-漩之魔暴龍紋 272-煉之妖暴龍紋
275-森之獸暴龍紋 276-森之神暴龍紋 279-耀之龍暴龍紋
283-影之妖暴龍紋


轉動龍印
02-虛之狂暴龍印 07-耀之屏息龍印 10-祈之圖騰龍印
13-抵之越時龍印 15-攻之屏息龍印 18-攻之鐵壁龍印
19-攻之炮擊龍印 20-連之鐵壁龍印 23-連之炮擊龍印
24-漩之狂暴龍印 27-耀之狂暴龍印 32-連之屏息龍印
33-祈之屏息龍印 44-森之威嚇龍印 46-影之威嚇龍印
47-攻之原色龍印 56-影之鐵壁龍印 66-煉之狂暴龍印
69-影之狂暴龍印 74-煉之魔暴龍印 87-森之復生龍印
90-祈之龍療龍印
99-耀之幻變龍印 100-影之幻變龍印
106-森之龍療龍印
109-攻之神暴龍印 130-虛之屏息龍印
147-攻之狂暴龍印
153-耀之靈巧龍印 160-虛之龍暴龍印
164-攻之魔暴龍印
167-耀之龍暴龍印 191-漩之幻變龍印
199-影之越時龍印
202-攻之獸暴龍印 206-之直流龍印
210-虛之越時龍印
213-漩之屏息龍印 218-煉之重炮龍印
223-森之嗜血龍印
228-耀之炮擊龍印 233-影之屏息龍印
244-攻之機暴龍印 270-漩之神暴龍印 277-森之王暴龍印
285-影之龍暴龍印

破碎龍咒
03-虛之狂暴龍咒 05-煉之屏息龍咒 08-影之屏息龍咒
11-攻之原色龍咒 14-攻之越時龍咒 16-攻之屏息龍咒
21-抵之炮擊龍咒 26-森之狂暴龍咒 28-影之狂暴龍咒
29-祈之鐵壁龍咒 30-抵之屏息龍咒 48-攻之圖騰龍咒
52-漩之絕境龍咒 65-漩之狂暴龍咒 71-森之魔暴龍咒
86-煉之復生龍咒 91-連之王療龍咒 94-連之屏息龍咒
98-森之幻變龍咒 102-連之神療龍咒 103-攻之嗜血龍咒
122-漩之圖騰龍咒 128-煉之加冕龍咒 133-虛之妖療龍咒
137-攻之狂暴龍咒
146-影之直流龍咒 150-漩之邃矚龍咒
157-攻之魔暴龍咒
159-連之獸暴龍咒 161-煉之王暴龍咒
162-虛之屏息龍咒
163-連之越時龍咒 193-煉之狂暴龍咒
194-煉之直流龍咒
203-漩之妖暴龍咒 207-連之妖暴龍咒
214-漩之幻變龍咒
219-煉之幻變龍咒 224-森之重炮龍咒
229-耀之嗜血龍咒
234-影之炮擊龍咒 241-攻之機暴龍咒
269-漩之王暴龍咒 273-煉之龍暴龍咒 280-耀之獸暴龍咒
284-影之神暴龍咒

映照龍符
35-祈之狂暴龍符 36-連之王暴龍符 37-攻之獸暴龍符
38-連之神暴龍符 39-連之龍暴龍符 40-抵之妖暴龍符
41-攻之魔暴龍符 42-漩之威嚇龍符 43-煉之威嚇龍符
45-耀之威嚇龍符 49-連之衝鋒龍符 51-連之屏息龍符
53-煉之絕境龍符 55-耀之鐵壁龍符 57-攻之狂暴龍符
67-森之屏息龍符 72-虛之獸暴龍符 73-虛之衝鋒龍符
85-漩之復生龍符 88-耀之復生龍符 96-漩之幻變龍符
101-煉之原色龍符
105-影之嗜血龍符 108-虛之魔暴龍符
125-煉之狂暴龍符
131-漩之破甲龍符 136-虛之圖騰龍符
139-森之玲瓏龍符
143-虛之妖暴龍符 144-攻之屏息龍符
148-虛之復生龍符
154-影之靈巧龍符 158-虛之妖療龍符
166-攻之越時龍符
169-影之鐵壁龍符 192-漩之直流龍符
196-森之直流龍符
200-影之直流龍符 205-耀之圖騰龍符
208-攻之妖暴龍符
209-抵之越時龍符 215-漩之狂暴龍符
220-煉之幻變龍符 225-森之屏息龍符 230-耀之重炮龍符
235-影之破甲龍符 242-連之機暴龍符 271-漩之妖暴龍符
278-森之妖暴龍符 282-耀之王暴龍符

疾速龍玉
58-虛之狂暴龍玉
59-漩之狂暴龍玉
60-煉之狂暴龍玉
61-森之狂暴龍玉
62-耀之狂暴龍玉
63-影之狂暴龍玉
64-連之越時龍玉
110-連之直流龍玉
111-連之王暴龍玉

裂空龍刃
75-虛之狂暴龍刃 76-森之狂暴龍刃
77-漩之狂暴龍刃 78-耀之狂暴龍刃
79-煉之狂暴龍刃 80-影之狂暴龍刃
81-漩之魔障龍刃 82-祈之妖療龍刃
83-耀之玲瓏龍刃 84-連之越時龍刃
179-攻之玲瓏龍刃 180-連之王暴龍刃
181-漩之越時龍刃 182-煉之越時龍刃
183-森之越時龍刃
184-影之王暴龍刃
185-攻之魔暴龍刃
186-耀之直流龍刃
187-連之幻變龍刃
188-連之神暴龍刃
189-虛之鐵壁龍刃
190-漩之王暴龍刃

落影龍璃
112-虛之狂暴龍璃 113-漩之威嚇龍璃
114-煉之威嚇龍璃 115-森之威嚇龍璃
116-耀之威嚇龍璃 117-影之威嚇龍璃
118-連之玲瓏龍璃 119-連之屏息龍璃
120-虛之魔暴龍璃 123-攻之魔暴龍璃
124-森之狂暴龍璃 127-耀之圖騰龍璃
132-煉之狂暴龍璃 135-虛之越時龍璃
141-森之魔暴龍璃
142-耀之王暴龍璃
149-連之越時龍璃
151-煉之邃矚龍璃
156-連之神暴龍璃
165-森之神暴龍璃
168-連之邃矚龍璃
195-森之幻變龍璃
198-耀之直流龍璃
211-虛之妖暴龍璃
216-漩之嗜血龍璃
221-煉之炮擊龍璃
226-森之鐵壁龍璃
231-耀之屏息龍璃
236-影之重炮龍璃 243-連之機暴龍璃
274-煉之獸暴龍璃 281-耀之魔暴龍璃
286-影之獸暴龍璃

擴散龍結
171-虛之狂暴龍結
172-攻之鐵壁龍結
173-虛之屏息龍結
174-攻之神暴龍結
175-漩之狂暴龍結
176-連之炮擊龍結
177-耀之狂暴龍結
178-連之魔暴龍結
237-攻之機暴龍結
238-連之威嚇龍結
239-連之狂暴龍結
245-連之機暴龍結

鏡像龍丸
246-虛之狂暴龍丸 247-漩之屏息龍丸
248-煉之屏息龍丸 249-森之屏息龍丸
250-耀之屏息龍丸 251-影之屏息龍丸
252-連之屏息龍丸 253-連之狂暴龍丸
254-漩之狂暴龍丸
255-煉之狂暴龍丸
256-森之狂暴龍丸
257-耀之狂暴龍丸
258-影之狂暴龍丸
259-攻之越時龍丸
260-虛之越時龍丸
261-連之王暴龍丸
262-虛之獸暴龍丸 263-攻之龍暴龍丸
264-虛之妖暴龍丸 265-攻之機暴龍丸
266-煉之機暴龍丸 267-森之機暴龍丸
37
-
板務人員:

6250 筆精華,12/23 更新
一個月內新增 1
歡迎加入共同維護。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】