LV. 17
GP 58

RE:【閒聊】終於300...發個帖留念(黑米380)(陸服414)

61 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-414级-傲世堂-222区]征战[百鸟之国 (416级)]全图战报

[斑鸠  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192732455
[雄鹰  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192735294
[五雉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192738654
[少昊精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192740217
[少昊精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192748439
[少昊精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192755039
[颛顼  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017192775993
[句芒  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017193949997
[蓐收  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017193969586
[少昊  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017198235638

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年07月28日,猪猪祝您游戏愉快!

合區了....舊戰報沒了....
0
-
LV. 17
GP 58
62 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-416级-傲世堂-222区]征战[阪泉之战 (418级)]全图战报

[炎帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017198304269
[炎帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017198316192
[炎帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017198328310
[雨师  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017201799787
[夸父  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017201931592
[刑天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202013143
[炎帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202042730
[炎帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202080066
[炎帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202158041
[炎帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202222626
[嫘祖  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202261852
[应龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202285472
[风后  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202513219
[炎帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202591524
[炎帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017202621178
[炎帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017205691899
[仓颉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017208088216
[力牧  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017208096745
[大鸿  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017208110525
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017208140573

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年07月29日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
63 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[笨蛋-418级-傲世堂-222区]征战[涿鹿之战 (420级)]全图战报

[黄帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212257525
[黄帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212263377
[黄帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212276045
[应龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212293100
[常先  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212557574
[大鸿  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212671642
[黄帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212688376
[黄帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212696152
[黄帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212720091
[黄帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017212875209
[风后  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213068862
[玄女  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213335708
[蛮角  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213386030
[黄帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213395238
[黄帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213404447
[黄帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213430082
[女魃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213467402
[力牧  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213483755
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213542465
[黄帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017213572487

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年07月30日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
64 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[笨蛋-420级-傲世堂-222区]征战[部落联盟 (422级)]全图战报

[炎帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017227033569
[炎帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017227046723
[炎帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017227070735
[应龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017230353916
[大鸿  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017230355508
[常先  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017230361860
[炎帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017230534026
[炎帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017233762418
[炎帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017233770108
[炎帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017233776292
[仓颉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017233811985
[力牧  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017233821976
[风后  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241103556
[炎帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241161108
[炎帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241243984
[炎帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241282940
[嫫母  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241330921
[昌寓  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241364498
[昆阍  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017241407309
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017243645728

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年08月05日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
65 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[笨蛋-422级-傲世堂-222区]征战[决战九黎 (424级)]全图战报

[蚩尤先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017245500232
[蚩尤先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017251295248
[蚩尤先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017251307465
[山魈  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017251309094
[魑魅  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255010439
[魍魉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255026891
[蚩尤中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255094551
[蚩尤中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255100570
[蚩尤中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255103449
[蚩尤中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255209193
[雨师  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255222230
[风伯  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255236363
[刑天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255237814
[蚩尤精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255239247
[蚩尤精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255309737
[蚩尤精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017255327527
[女魃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017258715973
[风后  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017258746985
[力牧  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017258754461
[蚩尤  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017263491459

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年08月09日,猪猪祝您游戏愉快!
0
-
LV. 17
GP 58
66 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-424级-傲世堂-222区]征战[土德称王 (426级)]全图战报

[风后先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017267931340
[风后先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017268018359
[风后先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017268024273
[嫘祖  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271652440
[女节  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271675003
[嫫母  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271703780
[风后中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271715247
[风后中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271721634
[风后中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271733252
[风后中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017271741270
[仓颉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277074435
[隶首  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277089048
[方明  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277098557
[风后精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277107212
[风后精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277114161
[风后精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277119954
[伶伦  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277126810
[歧伯  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277245223
[张若  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277266805
[风后  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017277369358

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年08月12日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
67 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-426级-傲世堂-222区]征战[封禅泰山 (428级)]全图战报

[仓颉先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017282594487
[仓颉先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017286449022
[仓颉先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017286458454
[方明  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287079760
[昌寓  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287538127
[张若  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287554232
[仓颉中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287567016
[仓颉中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287572855
[仓颉中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287603837
[仓颉中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287633090
[大隗  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287648679
[褶朋  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017287676357
[昆阍  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294544310
[仓颉精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294561568
[仓颉精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294575482
[仓颉精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294591520
[歧伯  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294617372
[隶首  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294650494
[伶伦  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017294709649
[仓颉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017299020613

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年08月16日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
68 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-428级-傲世堂-222区]征战[铸鼎乘龙 (430级)]全图战报

[黄帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017305056844
[黄帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017305075804
[黄帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017305199419
[嫘祖  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017305222810
[女节  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307336581
[嫫母  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307402236
[黄帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307603775
[黄帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307632719
[黄帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307639047
[黄帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307650210
[应龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307657827
[大隗  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307700845
[风后  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307725220
[黄帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017307743035
[黄帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017310347439
[黄帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017310354189
[褶朋  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017310360992
[张若  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017310378646
[昆阍  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017310380214
[黄帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017310381638

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年08月18日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
69 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[笨蛋-430级-傲世堂-222区]征战[亲尝百草 (432级)]全图战报

[炎帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017319406489
[炎帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334377095
[炎帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334382027
[风伯  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334391947
[夸父  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334404722
[祝融  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334431482
[炎帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334440476
[炎帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334459176
[炎帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334478401
[炎帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017334499243
[刑天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017339054493
[瑶姬  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017339056146
[精卫  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017339057640
[炎帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017347219899
[炎帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017347268701
[炎帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017347279268
[炎居  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017347295368
[听訞  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017347303438
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017347307966
[女登  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017353916763

以上内容由[猪猪傲视小助手]自动生成于2017年08月25日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
70 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
還是16寶....大將等級太低,接下來要補到80等+20寶

[笨蛋-432级-傲世堂-222区]征战[刀耕火种 (434级)]全图战报

[祝融先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017357198757
[祝融先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017366369158
[祝融先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017366372276
[于则  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017366390663
[少皞清]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017366408104
[炎居  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017367911108
[祝融中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017372668960
[祝融中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017425677663
[祝融中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017425809058
[祝融中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017425812900
[白阜  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017425829469
[吴权  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017428197264
[伯陵  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017428237995
[祝融精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446523382
[祝融精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446561939
[祝融精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446568139
[女魃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446580828
[共工  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446615886
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446630300
[祝融  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017446645042

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年09月12日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
71 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
補滿20寶

[笨蛋-432级-傲世堂-222区]征战[定历习乐 (436级)]全图战报

[刑天先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017449991049
[刑天先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017454740933
[刑天先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499034755
[昆阍  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499079996
[伯余  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499110175
[嫘祖  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499156124
[刑天中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499174912
[刑天中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499194317
[刑天中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499261618
[刑天中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499267705
[殳    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499316654
[鼓    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017499367919
[延    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017500248954
[刑天精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017503031871
[刑天精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017503042211
[刑天精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017503055205
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017503079390
[瑶姬  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017504610783
[精卫  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017515952317
[刑天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017515985483

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年09月28日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
72 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
一套磨40000/18500

[笨蛋-436级-傲世堂-222区]征战[憾失九隅 (438级)]全图战报

[蚩尤先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017536622089
[蚩尤先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017536692248
[蚩尤先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017536711437
[山魈  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017536742774
[魑魅  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017536750663
[魍魉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017536765570
[蚩尤中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017545391969
[蚩尤中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017545503334
[蚩尤中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017545541367
[蚩尤中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017545580147
[刑天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017547832798
[雨师  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017561138821
[风伯  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017561180083
[蚩尤精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017561373517
[蚩尤精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017561388234
[蚩尤精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017562873884
[夸父  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017562961715
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017566735039
[玄女  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017566787896
[蚩尤  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017566880511

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年10月10日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
73 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-438级-傲世堂-222区]征战[常羊白鹭 (440级)]全图战报

[炎帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017570583695
[炎帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017570591469
[炎帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017570656716
[瑶姬  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017580566357
[精卫  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017580751394
[听訞  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017593213197
[炎帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017593243622
[炎帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017593245038
[炎帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017593259307
[炎帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597510580
[大鸿  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597523144
[应龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597524803
[黄帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597529771
[炎帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597534410
[炎帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597539020
[炎帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597858575
[少皞清]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017597878068
[炎居  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017603881059
[刑天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017608732577
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017613539445

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年10月20日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
74 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-440级-傲世堂-222区]征战[八十一寨 (442级)]全图战报

[炎帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017623481167
[炎帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632731763
[炎帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632757316
[戏器  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632781365
[祝融子]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632809971
[共工  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632812636
[炎帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632822848
[炎帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017632826952
[炎帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017637225219
[炎帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017637243806
[姜太  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017652931860
[姜宜  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654464745
[姜来  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654466141
[炎帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654467528
[炎帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654494146
[炎帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654504544
[姜垂  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654542523
[吕伯夷]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654567159
[帝来  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654587195
[炎帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017654603759

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年10月29日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
75 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-442级-傲世堂-222区]征战[以金铸箭 (444级)]全图战报

[祝融先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672786437
[祝融先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672819108
[祝融先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672846770
[魁隗  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672854255
[炎居  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672866150
[节并  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672881404
[祝融中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017672939804
[祝融中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017673154213
[祝融中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017673209648
[祝融中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017675556427
[临魁  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017675682109
[姜承  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017675711028
[姜明  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017675743402
[祝融精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017675763175
[祝融精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017675782331
[祝融精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017679643194
[神农  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017679652253
[榆罔  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017679689804
[术嚣子]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017679718765
[祝融  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017679740013

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年11月03日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
76 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[笨蛋-446级-傲世堂-222区]征战[兵败逐鹿 (448级)]全图战报

[蚩尤先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017754541759
[蚩尤先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017760020473
[蚩尤先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017764037963
[玄冥  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017764039349
[后土  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017764040856
[飞廉  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017764048617
[蚩尤中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017775291384
[蚩尤中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782102216
[蚩尤中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782108352
[蚩尤中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782121660
[屏翳  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782168184
[旱魃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782231999
[银灵子]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782315594
[蚩尤精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782356871
[蚩尤精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782425863
[蚩尤精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017782567430
[神荼  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017784893519
[风伯  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017788096885
[将臣  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017788117194
[帝哀  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017788121310

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年11月29日,猪猪祝您游戏愉快!


[笨蛋-448级-傲世堂-222区]征战[血染枫林 (450级)]全图战报

[炎帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017788426572
[炎帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017789356849
[炎帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017789397564
[太昊帝]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017802370483
[庖栖  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017809157570
[大庭  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017826566062
[炎帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017827382814
[炎帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017859706693
[炎帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017859728360
[炎帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862002733
[柏皇  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862018180
[骊连  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862074725
[赫胥  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862107380
[炎帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862124163
[炎帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862243054
[炎帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862258939
[浑混  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862314437
[昊英  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862742786
[有巢  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862794237
[蚩尤  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017862841400

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年12月17日,猪猪祝您游戏愉快!


[傲世堂-222-笨蛋-450级]征战[诞于雷泽 (452级)]全图战报

[雷泽先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017868235586
[雷泽先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871381268
[雷泽先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871390299
[傲洪  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871397115
[紫竹  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871400969
[黄龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871405362
[雷泽中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871406810
[雷泽中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871421939
[雷泽中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871472868
[雷泽中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871480755
[王母  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871483304
[成妃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871484662
[雷神  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871488836
[雷泽首领一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871825837
[雷泽首领二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872062728
[雷泽首领三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872065518
[燧人氏]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872072541
[华胥氏]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872073878
[女娲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872076690
[伏羲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872084716

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年12月20日,猪猪祝您游戏愉快![傲世堂-222-笨蛋-452级]征战[诞于雷泽 (452级)]全图战报

[雷泽先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017868235586
[雷泽先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871381268
[雷泽先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871390299
[傲洪  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871397115
[紫竹  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871400969
[黄龙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871405362
[雷泽中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871406810
[雷泽中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871421939
[雷泽中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871472868
[雷泽中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871480755
[王母  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871483304
[成妃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871484662
[雷神  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871488836
[雷泽首领一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017871825837
[雷泽首领二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872062728
[雷泽首领三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872065518
[燧人氏]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872072541
[华胥氏]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872073878
[女娲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872076690
[伏羲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872084716

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年12月21日,猪猪祝您游戏愉快![傲世堂-222-笨蛋-452级]征战[创立八卦 (454级)]全图战报

[八卦先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872092637
[八卦先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872094094
[八卦先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872615104
[天    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872625180
[地    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872667355
[风    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872670219
[八卦主力一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872674358
[八卦主力二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872680399
[八卦主力三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872683181
[八卦主力四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872689020
[雷    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872694701
[水    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872697623
[火    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872699053
[八卦精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872727324
[八卦精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872739252
[八卦精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872747856
[山    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017872757110
[泽    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874957737
[九宫  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874960679
[八卦  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874962070

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年12月21日,猪猪祝您游戏愉快![傲世堂-222-笨蛋-454级]征战[龙图腾 (456级)]全图战报

[龙先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874963429
[龙先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874964752
[龙先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874966058
[蟒    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017874967487
[鳄    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878001433
[鹿    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878002985
[龙中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878008984
[龙中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878017767
[龙中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878026503
[龙中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878066510
[虎    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878067962
[鲤    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878080009
[蜥    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878113770
[龙精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878125152
[龙精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878140123
[龙精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878314502
[鹰    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878315937
[鲨    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017878317325
[鲸    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017881827890
[龙    ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017881830896

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年12月23日,猪猪祝您游戏愉快!


[傲世堂-222-笨蛋-456级]征战[伏羲别号 (458级)]全图战报

[伏羲先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017905213898
[伏羲先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017905222612
[伏羲先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017905234339
[风氏  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017905245521
[宓羲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017905250235
[太昊  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908256989
[伏羲中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908268703
[伏羲中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908276761
[伏羲中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908297988
[伏羲中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908300772
[青帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908302050
[忽彰  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908305015
[方牙  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908309651
[伏羲精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908325397
[伏羲精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908326839
[伏羲精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908328225
[皇熊氏]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908331079
[天皇  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908332440
[苍帝  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908333770
[伏羲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017908338001

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2017年12月30日,猪猪祝您游戏愉快!


[傲世堂-222-笨蛋-456级]征战[五方天帝 (460级)]全图战报

[天帝先锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923584813
[天帝先锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923594443
[天帝先锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923720284
[神农  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923748027
[祝融  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923767807
[金天  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923781145
[天帝中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923787324
[天帝中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923818952
[天帝中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923855947
[天帝中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923871712
[蓐收  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017923911662
[高阳  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924091947
[玄冥  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924122229
[天帝精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924146618
[天帝精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924155693
[天帝精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924170974
[轩辕  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924177222
[后土  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924178850
[句芒  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924183983
[伏羲  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017924194422

以上内容由[傲视猪猪]自动生成于2018年01月02日,猪猪祝您游戏愉快!


[462级-辞亲远行]全图战报[傲世堂-222-笨蛋]

[乡间小盗一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017938882464
[乡间小盗二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017950768793
[乡间小盗三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017950796123
[李客  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017950860486
[月娃  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958252049
[李邕  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958284045
[乡间大盗一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958285505
[乡间大盗二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958814792
[乡间大盗三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958819284
[乡间大盗四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958820816
[孟浩然]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958833584
[杜甫  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958859033
[许圉师]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958865292
[乡间巨盗一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958873769
[乡间巨盗二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958876593
[乡间巨盗三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958879527
[许紫烟]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958882643
[杨贵妃]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958894243
[六指乡弥洪]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958897037
[唐玄宗]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017958916872

战报内容由[傲视猪猪]采集整理于2018年01月13日,猪猪祝您游戏愉快![464级-酒醉今朝]全图战报[傲世堂-222-笨蛋]

[醉酒前锋一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017959535933
[醉酒前锋二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017959537417
[醉酒前锋三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017959543205
[裴长史]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017959570686
[张说  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017962514072
[金仙公主]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967087463
[醉酒中军一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967088847
[醉酒中军二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967092079
[醉酒中军三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967093581
[醉酒中军四]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967095105
[玉真公主]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967096745
[杨贵妃]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967098176
[高力士]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967204905
[醉酒精锐一]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967212152
[醉酒精锐二]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967215143
[醉酒精锐三]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967267158
[李云  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967453659
[汪伦  ]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017967895143
[崔成甫]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017971802868
[醉酒的李白]http://s222.as.aoshitang.com/?fid=Auoyoo_S222A2017973133303

战报内容由[傲视猪猪]采集整理于2018年01月15日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
77 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-

[470级-诗仙传奇]全图战报[傲世堂-222-笨蛋]


战报内容由[傲视猪猪]采集整理于2018年02月08日,猪猪祝您游戏愉快!


0
-
LV. 17
GP 58
78 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[472级-隋唐乱世]全图战报[傲世堂-222-笨蛋]


战报内容由[傲视猪猪]采集整理于2018年03月04日,猪猪祝您游戏愉快!
0
-
LV. 17
GP 58
79 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[474级-初入佛门]全图战报[傲世堂-222-笨蛋]


战报内容由[傲视猪猪]采集整理于2018年03月06日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
LV. 17
GP 58
80 樓 笨蛋笨蛋 jeffcheng
GP0 BP-
[476级-决意西行]全图战报[傲世堂-222-笨蛋]


战报内容由[傲视猪猪]采集整理于2018年03月24日,猪猪祝您游戏愉快!

0
-
未登入的勇者,要加入 86 樓的討論嗎?
板務人員:歡迎申請板主

精華區有 914 筆文章
目前無人維護,申請組長


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】