LV. 9
GP 50

【情報】魂 靈 守護石 神功/秘功牌 古代進化 成功機率公布(韓版)!!

樓主 滾滾 bobochila
GP7 BP-
前言
-此為韓版公布之機率 台日版實際機率可能不符
-韓版於6/12 調整進化樹 真初月/滿月魂之前變更為100%
-有些死歐洲人跳階真的祖先保佑...
-格式跑掉了...QQ

❖魂
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
洪門魂 1
  
100
  
洪門魂 2
  
  
洪門魂 2
  
100
  
洪門魂 3
  
  
洪門魂 3
  
100
  
洪門魂 4
  
  
洪門魂 4
  
100
  
洪門魂 5
  
  
洪門魂 5
  
100
  
覺醒 洪門魂
  
45
  
覺醒 飛月魂
  
45
  
真 洪門魂
  
5
  
真 飛月魂
  
5
  
覺醒洪門/覺醒飛月魂
  
100
  
真 洪門/真飛月魂
  
  
真 洪門/真飛月魂
  
100
  
初月/滿月魂 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
初月/滿月魂 1段
  
100
  
初月/滿月魂 2段
  
  
初月/滿月魂 2段
  
100
  
初月/滿月魂 3段
  
  
初月/滿月魂 3段
  
100
  
初月/滿月魂 4段
  
  
初月/滿月魂 4段
  
100
  
初月/滿月魂 5段
  
  
初月/滿月魂 5段
  
100
  
覺醒 初月/滿月魂 A
  
89.5
  
覺醒 初月/滿月魂 B
  
4
  
覺醒 初月/滿月魂 C
  
3
  
覺醒 初月/滿月魂 D
  
2
  
覺醒 初月/滿月魂 E
  
1
  
真 初月/滿月魂
  
0.5
  
覺醒 初月/滿月魂 A
  
100
  
覺醒 初月/滿月魂 B
  
66.7
  
覺醒 初月/滿月魂 C
  
16
  
覺醒 初月/滿月魂 D
  
10.7
  
覺醒 初月/滿月魂 E
  
5.3
  
初月/滿月魂
  
1.3
  
覺醒 初月/滿月魂 B
  
100
  
覺醒 初月/滿月魂 C
  
69.9
  
覺醒 初月/滿月魂 D
  
19
  
覺醒 初月/滿月魂 E
  
9.5
  
初月/滿月魂
  
1.6
  
覺醒 初月/滿月魂 C
  
100
  
覺醒 初月/滿月魂 D
  
81.7
  
覺醒 初月/滿月魂 E
  
16.3
  
初月/滿月魂
  
2
  
覺醒 初月/滿月魂 D
  
100
  
覺醒 初月/滿月魂 E
  
97.4
  
初月/滿月魂
  
2.6
  
覺醒 初月/滿月魂 E
  
100
  
初月/滿月魂
  
  
真 初月/滿月魂
  
100
  
龍神/虎神魂 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
龍神/虎神魂 1段
  
40
  
龍神/虎神魂 2段
  
  
龍神/虎神魂 2段
  
40
  
龍神/虎神魂 3段
  
  
龍神/虎神魂 3段
  
40
  
龍神/虎神魂 4段
  
  
龍神/虎神魂 4段
  
40
  
龍神/虎神魂 5段
  
  
龍神/虎神魂 5段
  
31
  
覺醒 龍神/虎神魂 A
  
69.9
  
覺醒 龍神/虎神魂 B
  
19
  
覺醒 龍神/虎神魂 C
  
9.5
  
真 龍神/虎神魂
  
1.6
  
覺醒 龍神/虎神魂 A
  
24
  
覺醒 龍神/虎神魂 B
  
81.8
  
覺醒 龍神/虎神魂 C
  
16.1
  
真 龍神/虎神魂
  
2.1
  
覺醒 龍神/虎神魂 B
  
18
  
覺醒 龍神/虎神魂 C
  
97.2
  
真 龍神/虎神魂
  
2.8
  
覺醒 龍神/虎神魂 C
  
5
  
真 龍神/虎神魂
  
  
真 龍神/虎神魂
  
100
  
明輝/光輝魂 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
明輝/光輝魂 1段
  
40
  
明輝/光輝魂 2段
  
  
明輝/光輝魂 2段
  
40
  
明輝/光輝魂 3段
  
  
明輝/光輝魂 3段
  
40
  
明輝/光輝魂 4段
  
  
明輝/光輝魂 4段
  
40
  
明輝/光輝魂 5段
  
  
明輝/光輝魂 5段
  
31
  
覺醒 明輝/光輝魂 A
  
69.9
  
覺醒 明輝/光輝魂 B
  
19
  
覺醒 明輝/光輝魂 C
  
9.5
  
真 明輝/光輝魂
  
1.6
  
覺醒 明輝/光輝魂 A
  
24
  
覺醒 明輝/光輝魂 B
  
81.8
  
覺醒 明輝/光輝魂 C
  
16.1
  
真 明輝/光輝魂
  
2.1
  
覺醒 明輝/光輝魂 B
  
18
  
覺醒 明輝/光輝魂 C
  
97.2
  
真 明輝/光輝魂
  
2.8
  
覺醒 明輝/光輝魂 C
  
5
  
真 明輝/光輝魂
  
  
真 明輝/光輝魂
  
100
  
天雷/風雷魂 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
天雷/風雷魂 1段
  
40
  
天雷/風雷魂 2段
  
  
天雷/風雷魂 2段
  
40
  
天雷/風雷魂 3段
  
  
天雷/風雷魂 3段
  
40
  
天雷/風雷魂 4段
  
  
天雷/風雷魂 4段
  
40
  
天雷/風雷魂 5段
  
  
天雷/風雷魂 5段
  
31
  
覺醒 天雷/風雷魂 A
  
69.9
  
覺醒 天雷/風雷魂 B
  
19
  
覺醒 天雷/風雷魂 C
  
9.5
  
真 天雷/風雷魂
  
1.6
  
覺醒 天雷/風雷魂 A
  
24
  
覺醒 天雷/風雷魂 B
  
81.8
  
覺醒 天雷/風雷魂 C
  
16.1
  
真 天雷/風雷魂
  
2.1
  
覺醒 天雷/風雷魂 B
  
18
  
覺醒 天雷/風雷魂 C
  
97.2
  
真 天雷/風雷魂
  
2.8
  
覺醒 天雷/風雷魂 C
  
5
  
真 天雷/風雷魂
  
  

❖靈
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
洪門靈 1段
  
100
  
洪門靈 2段
  
  
洪門靈 2段
  
100
  
洪門靈 3段
  
  
洪門靈 3段
  
100
  
洪門靈 4段
  
  
洪門靈 4段
  
100
  
洪門靈 5段
  
  
洪門靈 5段
  
100
  
覺醒 洪門靈 A
  
90
  
覺醒 洪門靈 B
  
4.6
  
覺醒 洪門靈 C
  
1.8
  
覺醒 洪門靈 D
  
1.4
  
覺醒 洪門靈 E
  
1.2
  
真 洪門靈
  
1
  
覺醒 洪門靈 A
  
100
  
覺醒 洪門靈 B
  
90
  
覺醒 洪門靈 C
  
5.6
  
覺醒 洪門靈 D
  
1.8
  
覺醒 洪門靈 E
  
1.4
  
真 洪門靈
  
1.2
  
覺醒 洪門靈 B
  
100
  
覺醒 洪門靈 C
  
90
  
覺醒 洪門靈 D
  
6.6
  
覺醒 洪門靈 E
  
2
  
真 洪門靈
  
1.4
  
覺醒 洪門靈 C
  
100
  
覺醒 洪門靈 D
  
90
  
覺醒 洪門靈 E
  
7.6
  
真 洪門靈
  
2.4
  
覺醒 洪門靈 D
  
100
  
覺醒 洪門靈 E
  
90
  
真 洪門靈
  
10
  
覺醒 洪門靈 E
  
100
  
真 洪門靈
  
  
真 洪門靈
  
100
  
蒼龍靈 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
蒼龍靈 1段
  
30
  
蒼龍靈 2段
  
  
蒼龍靈 2段
  
30
  
蒼龍靈 3段
  
  
蒼龍靈 3段
  
30
  
蒼龍靈 4段
  
  
蒼龍靈 4段
  
30
  
蒼龍靈 5段
  
  
蒼龍靈 5段
  
30
  
覺醒 蒼龍靈 A
  
90
  
覺醒 蒼龍靈 B
  
6.6
  
覺醒 蒼龍靈 C
  
2
  
真 蒼龍靈
  
1.4
  
覺醒 蒼龍靈 A
  
30
  
覺醒 蒼龍靈 B
  
90
  
覺醒 蒼龍靈 C
  
7.6
  
真 蒼龍靈
  
2.4
  
覺醒 蒼龍靈 B
  
30
  
覺醒 蒼龍靈 C
  
90
  
真 蒼龍靈
  
10
  
覺醒 蒼龍靈 C
  
30
  
真 蒼龍靈
  
  
真 蒼龍靈
  
100
  
鬥神靈 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
鬥神靈 1段
  
20
  
鬥神靈 2段
  
  
鬥神靈 2段
  
20
  
鬥神靈 3段
  
  
鬥神靈 3段
  
20
  
鬥神靈 4段
  
  
鬥神靈 4段
  
20
  
鬥神靈 5段
  
  
鬥神靈 5段
  
15
  
覺醒 鬥神靈 A
  
90
  
覺醒 鬥神靈 B
  
6.6
  
覺醒 鬥神靈 C
  
2
  
真 鬥神靈
  
1.4
  
覺醒 鬥神靈 A
  
15
  
覺醒 鬥神靈 B
  
90
  
覺醒 鬥神靈 C
  
7.6
  
真 鬥神靈
  
2.4
  
覺醒 鬥神靈 B
  
15
  
覺醒 鬥神靈 C
  
90
  
真 鬥神靈
  
10
  
覺醒 鬥神靈 C
  
10
  
真 鬥神靈
  
  

❖守護石
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
不完全守護石
  
100
  
洪門守護石 1段
  
  
洪門守護石 1段
  
100
  
洪門守護石 2段
  
  
洪門守護石 2段
  
100
  
洪門守護石 3段
  
  
洪門守護石 3段
  
100
  
洪門守護石 4段
  
  
洪門守護石 4段
  
100
  
洪門守護石 5段
  
  
洪門守護石 5段
  
100
  
覺醒 洪門守護石
  
90
  
真 洪門守護石
  
10
  
覺醒 洪門守護石
  
100
  
真 洪門守護石
  
  
真 洪門守護石
  
100
  
極限守護石 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
極限守護石 1段
  
40
  
極限守護石 2段
  
  
極限守護石 2段
  
40
  
極限守護石 3段
  
  
極限守護石 3段
  
40
  
極限守護石 4段
  
  
極限守護石 4段
  
40
  
極限守護石 5段
  
  
極限守護石 5段
  
31
  
覺醒 極限守護石 A
  
69.9
  
覺醒 極限守護石 B
  
19
  
覺醒 極限守護石 C
  
9.5
  
真 極限守護石
  
1.6
  
覺醒 極限守護石 A
  
24
  
覺醒 極限守護石 B
  
81.8
  
覺醒 極限守護石 C
  
16.1
  
真 極限守護石
  
2.1
  
覺醒 極限守護石 B
  
18
  
覺醒 極限守護石 C
  
97.2
  
真 極限守護石
  
2.8
  
覺醒 極限守護石 C
  
5
  
真 極限守護石
  
  
真 極限守護石
  
100
  
天恩守護石 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
天恩守護石 1段階
  
40
  
天恩守護石 2段階
  
  
天恩守護石 2段階
  
40
  
天恩守護石 3段階
  
  
天恩守護石 3段階
  
40
  
天恩守護石 4段階
  
  
天恩守護石 4段階
  
40
  
天恩守護石 5段階
  
  
天恩守護石 5段階
  
31
  
覺醒 天恩守護石 A
  
69.9
  
覺醒 天恩守護石 B
  
19
  
覺醒 天恩守護石 C
  
9.5
  
真 天恩守護石
  
1.6
  
覺醒 天恩守護石 A
  
24
  
覺醒 天恩守護石 B
  
81.8
  
覺醒 天恩守護石 C
  
16.1
  
真 天恩守護石
  
2.1
  
覺醒 天恩守護石 B
  
18
  
覺醒 天恩守護石 C
  
97.2
  
真 天恩守護石
  
2.8
  
覺醒 天恩守護石 C
  
5
  
真 天恩守護石
  
  
真 天恩守護石
  
100
  
青天守護石 1段
  
  
進化前
  
  
進化成功率
  
  
成功後
  
  
成功時跳階機率
  
青天守護石 1段
  
40
  
青天守護石 2段
  
  
青天守護石 2段
  
40
  
青天守護石 3段
  
  
青天守護石 3段
  
40
  
青天守護石 4段
  
  
青天守護石 4段
  
40
  
青天守護石 5段
  
  
青天守護石 5段
  
31
  
覺醒 青天守護石 A
  
69.9
  
覺醒 青天守護石 B
  
19
  
覺醒 青天守護石 C
  
9.5
  
真 青天守護石
  
1.6
  
覺醒 青天守護石 A
  
24
  
覺醒 青天守護石 B
  
81.8
  
覺醒 青天守護石 C
  
16.1
  
真 青天守護石
  
2.1
  
覺醒 青天守護石 B
  
18
  
覺醒 青天守護石 C
  
97.2
  
真 青天守護石
  
2.8
  
覺醒 青天守護石 C
  
5
  
真 青天守護石
  
  

神功牌/祕功牌
進化前
  
  
進化成功率
  
  
進化後
  
  
成功時跳階機率
  
神功牌/祕功牌
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 A
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 B
  
4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 C
  
1.8
  
覺醒 神功牌/祕功牌 D
  
1.4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 E
  
1.2
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
1
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
0.5
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
0.1
  
覺醒 神功牌/祕功牌 A
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 B
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 C
  
4.1
  
覺醒 神功牌/祕功牌 D
  
1.8
  
覺醒 神功牌/祕功牌 E
  
1.4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
1.2
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
1
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
0.5
  
覺醒 神功牌/祕功牌 B
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 C
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 D
  
4.6
  
覺醒 神功牌/祕功牌 E
  
1.8
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
1.4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
1.2
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
1
  
覺醒 神功牌/祕功牌 C
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 D
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 E
  
5.6
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
1.8
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
1.4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
1.2
  
覺醒 神功牌/祕功牌 D
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 E
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
6.6
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
2
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
1.4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 E
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
7.6
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
2.4
  
覺醒 神功牌/祕功牌 F
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
90
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
10
  
覺醒 神功牌/祕功牌 G
  
20
  
覺醒 神功牌/祕功牌 H
  
  

❖魂的古代進化
進化前
  
成功確率
  
成功時
  
失敗時
  
0
  
100
  
+1
  
  
+1
  
100
  
+2
  
  
+2
  
80
  
+3
  
+1
  
+3
  
80
  
+4
  
+2
  
+4
  
70
  
+5
  
+3
  
+5
  
70
  
+6
  
+4
  
+6
  
60
  
+7
  
+5
  
+7
  
60
  
+8
  
+6
  
+8
  
50
  
+9
  
+7
  
+9
  
50
  
+10
  
+8
  
+10
  
30
  
+11
  
+8
  
+11
  
30
  
+12
  
+9
  
+12
  
20
  
+13
  
+10
  
+13
  
20
  
+14
  
+10
  
+14
  
15
  
+15
  
+11
  
+15
  
15
  
+16
  
+11
  
+16
  
10
  
+17
  
+12
  
+17
  
10
  
+18
  
+12
  
+18
  
5
  
+19
  
+13
  
+19
  
5
  
+20
  
+13
  7
-
LV. 28
GP 548
2 樓 銀月~ rock881218
GP0 BP-
機率大致上和預期的差不多

不過令我比較訝異的是守護石的機率居然和魂一樣

依照自己的體感  我一直以為守護石的機率要更低點  身旁的朋友也覺得守護石特難衝
0
-
LV. 18
GP 68
3 樓 薩可胖吉 nocilor
GP0 BP-
0
-
未登入的勇者,要加入 4 樓的討論嗎?
板務人員:

1608 筆精華,07/08 更新
一個月內新增 12
歡迎加入共同維護。


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】